REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług

REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi

Nabywca - REMONTOWA LNG Systems Sp. z o.o.

Dostawca/Sprzedawca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który przyjął zamówienie Nabywcy na wykonanie i dostarczenie urządzeń lub materiałów.

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. OWZTiU stanowią integralną część zamówienia złożonego przez Nabywcę wobec Dostawcy/Sprzedawcy i obowiązują przez okres trwania współpracy handlowej na podstawie tego zamówienia. Nie dotyczy to współpracy na podstawie kolejnych zamówień, przy których strony ponownie ustalą ogólne warunki zakupu towarów i usług. Dostawca/Sprzedawca poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji  oświadcza, iż ogólne warunki zakupu towarów i usług zna i akceptuje.

  2. Zamówienie składane przez Nabywcę przyjmowane jest do realizacji przez Dostawcę/Sprzedawcę niezwłocznie po jego otrzymaniu. Dostawca/Sprzedawca składa oświadczenie o przyjęciu zamówienia w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia. Potwierdzenie to będzie wiążące, gdy będzie zawierało akceptację wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu. W przypadku niepotwierdzenia zamówienia w ww. terminie Nabywca przyjmuje do wiadomości milczącą zgodę Dostawcy/Sprzedawcy na wszystkie warunki wskazane w zamówieniu. W przypadku potwierdzenia przez Dostawcę/Sprzedawcę jedynie części warunków lub wniesienia zmian do warunków, Nabywca zastrzega sobie prawo anulowania złożonego zamówienia, przy czym Dostawcy/Sprzedawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i bez sprzeciwu wyrazi on zgodę na anulowanie zamówienia.

  3. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają dla swej ważności w każdym przypadku pisemnego potwierdzenia przez Nabywcę.

  4. Obowiązujące u Dostawcy/Sprzedawcy warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Nabywcę.

   

 2. Cena, zasady płatności, jakość, kontrole

  1. Wynagrodzenie Dostawcy/Sprzedawcy ma charakter ryczałtowy i zostanie powiększone o należny  VAT. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie dokumentu faktury VAT w oryginale.

  2. W chwili dostawy Dostawca/Sprzedawca wraz z towarem jest zobowiązany do dostarczenia Nabywcy wszelkich dokumentów dostawy umożliwiających bez wątpliwości zidentyfikowanie towaru oraz zawierających numer zamówienia Nabywcy. Numer zamówienia powinien być ujawniony także na fakturach VAT. W przypadku nieujęcia numeru zamówienia Nabywcy w fakturach VAT, Nabywca zastrzega sobie prawo do odesłania faktury VAT Dostawcy/Sprzedającemu bez jej księgowania.

  3. Terminy płatności faktur VAT liczone są od dnia wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu do siedziby Nabywcy, jednakże w każdym przypadku nie wcześniej niż od daty otrzymania przez Nabywcę wszystkich  składników dostawy, w szczególności atestów materiałowych, certyfikatów, kart gwarancyjnych itp.

  4. W przypadku płatności przed dostawą lub w terminie do 14 dni od daty dostawy, Nabywcy przysługuje obniżenie ceny o 2 % od ceny ofertowej oraz ujętej w zamówieniu, chyba że w zamówieniu zostanie to określone inaczej.

  5. Nabywca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu płatności faktury VAT za wadliwy towar do dnia rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę/Sprzedawcę, przy czym wydłużenie terminu płatności nie uchybia innym uprawnieniom Nabywcy z tytułu wad towaru.

  6. Dostawca/Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość dostarczonych przedmiotów odpowiadała  zamówieniu lub umowie.

  7. Jeśli zamówienie lub umowa nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako standardowy towar handlowy, z uwzględnieniem odpowiedzialności za wymogi jakościowe, których należy wymagać od Dostawców/Sprzedawców profesjonalnie zajmujących się wytwarzaniem, dostarczaniem i sprzedażą dóbr stanowiących przedmiot zamówienia.

  8. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się w miarę potrzeby, jeśli wymóg ten zostanie wskazany w zamówieniu. Dostawca/Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby załączone dokumenty dotyczyły dostarczonego towaru.

  9. Nabywca może na każdym etapie procesu produkcji przeprowadzić kontrole jakości i ilości elementów wyrobów lub całości. W przypadku wykrycia wad Nabywca może obciążyć Dostawcę/Sprzedawcę kosztami kontroli jakości. Jakakolwiek kontrola dokonana przez Nabywcę, niezależnie od jej wyniku, służy wyłącznie do weryfikacji zgodności dostawy/sprzedaży z wymaganiami Nabywcy i nie może być podnoszona jako podstawa do ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy/Sprzedawcy z tytułu wad towaru.

   

 3. Dostawa

  1. Podawane w zamówieniu terminy dostaw mają charakter wiążący. Niedotrzymanie terminu dostawy/sprzedaży przez Dostawcę/Sprzedawcę uprawnia Nabywcę do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw. Nadto Dostawca/Sprzedawca obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Nabywcy kary umownej w wysokości 1 % (procent) dziennie za każdy dzień opóźnienia w dostawie/sprzedaży.

  2. W przypadku wyrządzenia przez Dostawcę/Sprzedawcę szkody przewyższającej wartość kar umownych, o których mowa w OWZTiU Nabywca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w szczególności dotyczy to wszelkich szkód, które może ponieść Nabywca w związku ze wstrzymaniem realizacji innych kontraktów powiązanych z przedmiotem umowy.

  3. W przypadku odbioru towaru od Dostawcy/Sprzedawcy transportem Nabywcy, odbiór jakościowy odbywa się w siedzibie Nabywcy, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnego uzgodnienia.

  4. Poszczególne pozycje zamówienia zostaną oznaczone nazwą towaru oraz indeksem z zamówienia, na każdej sztuce opakowania Dostawca/Sprzedawca ujmie numer zamówienia oraz podany w nim numer zlecenia. Dostawca/Sprzedawca zobowiązuje się ująć powyższe informacje w swoim wzorze oznaczenia sztuki opakowania.

  5. W każdym zamówieniu określa się termin jego realizacji, uprzednio uzgodniony z Dostawcą/Sprzedawcą. Adres dostawy towaru określony jest w Zamówieniu. Dostawa/Sprzedaż musi następować w godzinach od 7.00 do 15.00 zgodnie z terminem realizacji i pod właściwym adresem. W przypadku realizacji dostawy/sprzedaży o niewłaściwym czasie lub miejscu Nabywca zastrzega sobie prawo do odesłania towaru na koszt i ryzyko Dostawcy/Sprzedawcy. W takim przypadku dostawę/sprzedaż uznaje się za niezrealizowaną ze wszelkimi skutkami wynikającymi z niniejszych OWZTiU. W przypadku dostaw ramowych dostarczenie towaru będzie następowało zgodnie z uprzednio ustalonym harmonogramem dostaw.

   

 4. Ryzyko dostawy i odpowiedzialność za wady

  1. Ryzyko dostawy towaru oraz jego utraty przechodzi na Nabywcę dopiero w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru towaru, przedstawicielowi Nabywcy, z uwzględnieniem pkt III.3 powyżej.

  2. Jeśli Nabywca po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem Dowód  Dostawy WZ dokonuje na ww. dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Dostawcę/Sprzedawcę w celu umożliwienia należytej realizacji dostawy.

  3. Nabywcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, przy czym Nabywca może rozszerzyć żądania w zakresie naprawienia szkody przez Dostawcę/Sprzedawcę, którego odpowiedzialność może obejmować również wszelkie straty i koszty utraconych korzyści, koszty utraty kontraktu, kary umowne naliczone Nabywcy przez jego klientów, które są związane z wadiami, jak i inne straty i koszty wynikające z zaistniałych wad. Nabywca jest uprawniony również do żądania od Dostawcy/Sprzedawcy zwrotu nakładów przez niego poniesionych, które nie mogą być odzyskane z powodu wad towaru, a które zostały ujawnione dopiero np. podczas przebiegu procesu produkcyjnego.

  4. W przypadku wykrycia wad, Dostawca/Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia wady, wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W przypadku niedostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub zamówienia oraz prawo do dochodzenia kary umownej z tytułu odstąpienia przez Nabywcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy/Sprzedawcy w wysokości 10 000 zł w przypadku zamówień do 100 000 zł oraz 50 000 zł w przypadku zamówień powyżej tej kwoty.

  5. Nabywca, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia ceny, proporcjonalnego do zmniejszenia wartości dostarczanego przedmiotu umowy.

  6. Niezależnie od przysługujących Nabywcy uprawnień z tytułu rękojmi, Dostawca/Sprzedawca na dostarczony towar udziela Nabywcy gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy od daty dostarczenia towaru.

   

 5. Prawo właściwe, właściwość sądu

  1. Stosunki prawne pomiędzy Nabywcą a Dostawcą/Sprzedawcą reguluje wyłącznie prawo polskie. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i rzeczową sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Nabywcy.

   

 6. Klauzula poufności

  1. W czasie trwania umowy, a także po jej ustaniu Dostawca/Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszystkich informacji technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych Nabywcy (tajemnica przedsiębiorstwa), za wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie do zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszczalne jest tylko za uprzednim, pisemnym zezwoleniem Nabywcy.

  2. W przypadku ustania umowy, najpóźniej w dniu jej rozwiązania lub wygaśnięcia Dostawca/Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Nabywcy wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących lub zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa znajdujących się w posiadaniu Dostawcy/Sprzedawcy, bez względu na sposób wejścia w posiadanie tych dokumentów i materiałów oraz osobę, która dokumenty lub materiały te sporządziła bądź opracowała. Obowiązek wydania określony w zdaniu poprzedzającym obejmuje wszelkie kopie i odpisy, a także zapisy na innych nośnikach.

  3. Dostawca/Sprzedawca zobowiązuje się nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Nabywcy, przedsiębiorstwa Nabywcy oraz osób kierujących przedsiębiorstwem, w sposób naruszający dobre imię, renomę lub inny interes  Nabywcy.

  4. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również pracowników Dostawcy/Sprzedawcy oraz jego podwykonawców o ile będą oni ustanowieni.

   

 7. Klauzula antykorupcyjna

  1. Częścią składową każdej umowy kupna/sprzedaży jest klauzula antykorupcyjna:

  Formularz - klauzula antykorupcyjna 

  2. Dostawca/Sprzedawca zobowiązany jest do podpisania klauzuli antykorupcyjnej.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Dostawca/Sprzedawca nie jest uprawniony do cesji praw wynikających z zawartej z Nabywcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej zgody Nabywcy pod rygorem nieważności.

  2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWZTiU mają zastosowanie odpowiednio przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

   

Copyright www.rls.rh.pl

Ta strona używa plików cookies | Polityka Prywatności