REMONTOWA LNG SYSTEMS LOGO

Warunki Gwarancji

 1. Producent udziela gwarancji na swoje wyroby na okres jednego roku od daty wydania wyrobu Kupującemu, o ile Strony nie ustaliły innego okresu gwarancji w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.

 2. Odpowiedzialność Producenta obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie.

 3. Producent zapewnia sprawne i prawidłowe funkcjonowanie wyrobu eksploatowanego z należytą starannością wymaganą dla danego wyrobu oraz zgodnie z załączoną Dokumentacją Techniczno-Ruchową, zwaną dalej DTR-ką lub na podstawie innego dokumentu określającego parametry pracy urządzenia

 4. Odpowiedzialność Producenta jako gwaranta jest ograniczona do naprawy gwarancyjnej sprzedanego wyrobu lub dostarczenia do niego odpowiednich części zamiennych albo do jego wymiany na wolny od ujawnionych i udokumentowanych w toku postępowania reklamacyjnego wad. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Producenta.

 5. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia Produktu w trakcie eksploatacji, nie obejmuje ona części wymiennych, które uległy zużyciu, w szczególności: uszczelek, bezpieczników, termometrów, filtrów, czujników, żarówek, dysz.

 6. Producent nie odpowiada za usterki i uszkodzenia powstałe na skutek: 

  1. niewłaściwej eksploatacji, w szczególności zaniechania kontroli i/lub wymiany wymienionych powyżej elementów eksploatacyjnych
  2. braku przeprowadzania okresowych przeglądów zalecanych w DTR
  3. nieprawidłowego montażu i uruchomienia wyrobu przez osoby trzecie
  4. nieautoryzowanej przez Producenta modyfikacji wyrobu
  5. zasilania urządzeń nośnikami niespełniającymi parametrów lub nośnikami innymi niż określone to zostało w DTR wyrobów (paliwo, woda, olej, energia elektryczna itp.)
  6. działania czynników zewnętrznych (np. w wyniku pracy urządzeń nie będących przedmiotem dostawy Producenta lub niedostosowania urządzeń innego dostawcy-producenta)
  7. dalszego użytkowania wyrobu po stwierdzeniu ujawnienia wady
 7. Kupujący przed uruchomieniem (lub izolowaniem wyrobu) zobowiązany jest do dokonania standardowych czynności eksploatacyjnych takich jak: dokręcenie wszystkich śrub elementów złącznych a po dokonaniu uruchomienia, okresowego wykonywania takich czynności. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyrobie lub uniemożliwiające jego prawidłową eksploatację na skutek niewykonania opisanych powyżej czynności skutkujących tzw. „wypłukaniem” elementów uszczelniających lub podobnymi zdarzeniami.

 8. Kupujący jest zobowiązany przy odbiorze do sprawdzenia stanu zewnętrznego i kompletności wyrobu pod rygorem utraty praw gwarancyjnych dla wad zewnętrznych i ilościowych. Protokół ujawnienia wad przy odbiorze musi być sporządzony przy udziale przewoźnika, spedytora lub firmy świadczącej tego rodzaju usługi.

 9. Kupujący jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Producenta o ujawnionej wadzie, na adres siedziby Producenta, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich ujawnienia.

 10. Producent jest zobowiązany do wykonania obowiązków gwaranta, w wyniku uznania reklamacji, w najkrótszym możliwym i odpowiednim do rodzaju naprawy terminie

 11. Naprawy gwarancyjne mogą być wykonywane bezpośrednio przez Producenta lub za pomocą wybranych przez Producenta osób trzecich.

 12. Wykonujący naprawę gwarancyjną nie mają prawa wydawania ekspertyz na temat powstania przyczyny awarii a ich stwierdzenie i ocena nie jest wiążąca dla Producenta.

 13. Wymienione na nowe, wadliwe części wyrobu, stanowią własność Producenta i podlegają zwrotowi.

 14. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu lub jego części do czasu odebrania przez Kupującego, ponosi Producent.

 15. Przekazanie wyrobu przewoźnikowi Kupującego lub wskazanego przez Kupującego jest jednoznaczne z wydaniem wyrobu Kupującemu.

 16. Kupujący jest zobowiązany zapewnić Producentowi odpowiednie warunki do usunięcia zgłoszonej wady. Producent będzie zwolniony z odpowiedzialności za usunięcie wady wyrobu w czasie oczekiwania na stworzenie niezbędnych warunków do skutecznego i bezpiecznego usunięcia wady.

 17. W przypadku wyrobów Producenta znajdujących się poza granicami RP, Producent jest zobowiązany do bezpłatnego przesłania wolnych od wad części zamiennych, które uległy uszkodzeniu w wyrobie Producenta. Producent nie ponosi kosztów związanych z ich wymianą a wymienione części muszą zostać przesłane do Producenta na koszt Kupującego.

 18. Gwarancja dotyczy wyłącznie wyrobów Producenta i nie obejmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów za szkody bezpośrednie lub pośrednie powstałe w czasie lub w wyniku ujawnienia się wady wyrobu Producenta, chyba że dotyczy to szkody wyrządzonej przez Producenta z winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa.

 19. Producent nie odpowiada za niezgodność wyrobu z normami i przepisami innymi niż obowiązujące w Unii Europejskiej i kraju Producenta. Odmienne postanowienia wymagają szczegółowych postanowień w pisemnie zawartej umowie.

 20. Dane techniczne poszczególnych wyrobów (Wymiary i ciężar) i ich parametry eksploatacyjne (zużycie paliwa, energii elektrycznej) przedstawione na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych lub ofertowych mogą różnić się od wartości rzeczywistych konkretnego wyrobu i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu występowania różnic w rzeczywistych parametrach.

 21. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 22. Wszelkie zmiany do niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 23. Wszelkie roszczenia rozpoznawać będzie właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Producenta.

 24. W związku z udzieleniem gwarancji Producent nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy - wyłączenie rękojmi.

 

Copyright www.rls.rh.pl

Ta strona używa plików cookies | Polityka Prywatności